Elever med dysleksi kan få fritak for fremmedspråk

Elever i videregående skole som er sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker, kan nå søke om fritak for karakterer og eksamen i 2. fremmedspråk.

For nærmere informasjon om ordningen, se Kunnskapsdepartementet sin hjemmeside https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dysleksi/id2548461/

For nærmere informasjon om søkeprosessen og kravene som stilles for å få dispensasjon, se Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin hjemmeside

https://www.fylkesmannen.no/nb/Oslo-og-Akershus/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/Soknad-om-dispensasjon-fra-kravet-om-vurdering-med-karakter-i-fellesfaget-fremmedsprak/