Lærer tysk på høyeste nivå

Elever samlet til kick-off for det nye språk-tilbudet

Et nytt samarbeid mellom Ski videregående skole og Roald Amundsen videregående skole i Oppegård gir elever på begge skoler et nytt tilbud: tyskopplæring på det høyeste nivået. Det er de som har hatt tysk på ungdomsskolen og deretter to år tysk på videregående som kan benytte denne muligheten. Tidligere har det vært vanskelig å arrangere, da det har vært for få elever på den enkelte skole til å fylle klassene. Men nå har fem fra Ski og ti fra Roald Amundsen grepet sjansen og det er satt igang tyskundervisning på nivå 3.

Elevene skal ha to uketimer muntlig med lærer på sin egen skole. I tillegg blir det selvstudium i tre uketimer skriftlig, samt ukentlige innleveringer. Alle vil bli tett fulgt opp av lærer underveis. De femten elevene skal også samles til fagdager i løpet av året.

Artikkel om saken kan også leses i Østlandets Blad.

Foto: Vivi Rian/ØB